Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev, namenjenih subvencioniranju šole v naravi (MIZŠ, Šolski sklad, Mestna občina Maribor, donacije ...).
O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnateljica na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/0470/08 in 61/09) je Svet šole sprejel Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva sledeče kriterije:

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in
 • druge specifike v družini.

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje se upoštevajo podrobnejši kriteriji (da so učenci upravičeni vsaj do 50 % subvencije), ki so navedeni v Pravilniku o financiranju šole v naravi. Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju. Dohodki, ki so podlaga za odločitev o dodelitvi in višini subvencije za šolo v naravi, se seštevajo.

POSTOPEK

Vlogo za dodelitev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi. Zaradi hitrejšega postopka lahko vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje priložijo naslednje dokumente:

 • potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle 3 mesece pred oddajo vloge,
 • potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo,
 • odločbo o denarni socialni pomoči, izdano s strani centra za socialno delo,
 • odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s strani centra za socialno delo,
 • potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
 • pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni
 • problem ali drugo specifiko v družini.

Ravnateljica na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.

Višina pomoči je učencem dodeljena glede na število upravičencev in obseg sredstev.

Šola starše o odločitvi pisno obvesti.

Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke