url cutout 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Krepiti se želijo predvsem naslednja štiri področja:

 • kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT;
 • reševanje avtentičnih problemov z IKT:
 • odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj-učenec, odnos do predmeta, učenja, …);
 • sodelovalno timsko delo v VIZ, krepitev vertikalnega povezovanja.

V projektu sodeluje poleg ZRSŠ še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR. Naša šola sodeluje na implementacijskem nivoju. Projekt traja do 30. 6. 2022.

ŠOLSKI IMPLEMENTACIJSKI TIM

 Astrid Videc – ravnateljica, Urška Puhek – pomočnica ravnateljice, Vesna Masten Gubeljak – vodja šolskega tima, Dragica Brilej – namestnica vodje, Aleksandra Godec, Mileta Golob, Simona Zupan, Metka Kovač, Irena Fijauž in Sergej Tratnik.

Projekt je zasnovan zaradi ugotovljenih problemov in izzivov, ki se odražajo v potrebah po:

 • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji,
 • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,
  sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,
 • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,
 • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije,
  sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti,
 • razviti in pripravljeni vertikalni izvedbeni kurikuli VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja,
  metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti,
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka naravoslovne in matematične pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku kompetenc,
  priporočilo za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali,
 • vzpostavljeno sodelovalno timsko delo na VIZ in oblikovane regijske mreže VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke