KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/1140/12 – ZUJF, 90/1241/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI), 2. člen

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP) in se izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in/ali
 • učno pomoč in
 • svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno in/ali skupinsko v/izven oddelku ali izven oddelka.

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

DELO IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI NA NAŠI ŠOLI

V okviru šolske svetovalne službe deluje specialno-pedagoška služba. Delo izvajalk DSP zajema:

 • prepoznavanje učencev z učnimi težavami,
 • prepoznavanje narave težav in pogojev, s katerimi učenec doseže najboljše rezultate,
 • izbiranje specifičnih metod dela in pomoči, s katerimi bo učenec kompenziral svoje primanjkljaje in razvijal močna področja,
 • neposredno delo z učenci z učnimi težavami,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • priprava individualiziranega programa,
 • svetovanje staršem in učiteljem.

S pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbujamo otrokov razvoj na področjih:

 • samostojnosti, 
 • fine in grobe motorike, 
 • grafomotorike, 
 • kognitivnih veščin, 
 • branja, pisanja, računanja, 
 • socialnih veščin in
 • usmerjanja in vzdrževanja pozornosti.

Poleg strokovne literature pri delu uporabljamo:

 • različne tabele in pripomočke za delo z učenci s PP,
 • vaje po knjigi Telovadba za možgane,
 • trening po programu Preobrat pri delu z učenci z disleksijo in motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo,
 • trening poslušanja,
 • igra vlog z lutkami,
 • trening branja po vedenjsko-kognitivni metodi.
Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke