SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev namenjenih subvencioniranju šole v naravi (MŠŠ, Mestna občina Maribor, donacije ...).
O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnatelj na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe.

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Na osnovi določil PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ŠOLE V NARAVI

(Uradni list RS 61/04 in 70/08) je Svet šole na svoji seji dne 17. 12. 2008 sprejel KRITERIJE ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI.

1. Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva sledeče kriterije:

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in
 • druge specifike v družini.

2. Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje se upoštevajo podrobnejši kriteriji
(da so učenci upravičeni vsaj do 50 % subvencije) , ki so navedeni v Pravilniku o financiranju šole v naravi (Uradni list RS 61/04 in 70/08).
Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju. Dohodki, ki so podlaga za odločitev o dodelitvi in višini subvencije za šolo v naravi, se seštevajo.

II. POSTOPEK

Vlogo za dodelitev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi.
Zaradi hitrejšega postopka lahko vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje priložijo naslednje dokumente:

 • potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle 3 mesece pred oddajo vloge,
 • potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo,
 • odločbo o denarni socialni pomoči, izdano s strani centra za socialno delo,
 • odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s strani centra za socialno delo,
 • potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
 • pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega Centra za socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem ali drugo specifiko v družini.

Ravnatelj na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.
Višina pomoči bo učencem dodeljena glede na število upravičencev in obseg sredstev.
Šola starše o odločitvi pisno obvesti.

Na odločitev je možna pisna pritožba na v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..